توسعه منابع انسانی

کارکنان توانمند به عنوان نیروی محرکه اصلی سازمان، نقش دارند و با مشارکت مؤثر در انجام شغل خود مستقیماً به بهسازی مستمر تبدیل می‌شود و همچنین به منافع سازمان اهمیت می‌دهند. برای داشتن کارکنانی توانمند، همسو با دانشگاهی بالنده، نیاز به انتخاب اصلح و همراهی و پرورش او در طول مسیر خدمت وجود دارد تا با تأمین رضایت دو سویه سازمان و شاغل، به اهداف دست یافته شود.

در راستای انجام وظایف فوق، اقدامات به شرح زیر پیگیری و انجام می‌شود

  • تدوین برنامه استراتژیک جامع توسعه منابع انسانی
  • تهیه ماتریس جامع مشاغل
  • طرح مدیران آینده ‌‌‌‌‌‌