بهبود روش ها

یکی از الزامات ارتقا بهره وری در سازمان، بهبود روش‌های انجام کار و فرآیندهای مربوطه است که بررسی دائمی و پویایی بهبود و مشارکت صاحبان فرآیند در انجام آن از ضروریات است.

در راستای انجام وظایف فوق، اقدامات به شرح زیر پیگیری و انجام می‌شود

  • برنامه ریزی و مدیریت برای تنظیم و استقرار نظام مشخص انجام فرایندها و نظارت برحسن انجام آنها در قالب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها و…
  • مستند سازی روش‌ها و رویه‌های مورد عمل واحدهای دانشگاه و استقرار سامانه اطلاعات جامع روش‌ها و به روز نگهداشتن آن با هماهنگی مقام مافوق،
  • هماهنگی برای تدوین برنامه‌های اجرایی بهبود سیستم‌ها و روش‌ها در قالب برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای ذیربط،
  • طراحی و مدیریت سازوکار ارتباط و تعامل سودمند با واحدها و مؤسسات وابسته برای جمع آوری اطلاعات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها،
  • تدوین برنامه‌های عملیاتی برای کارسنجی واستاندارد سازی مشاغل،
  • تهیه و تدوین برنامه‌های اجرایی در زمینه بهبود مراحل انجام کار، حذف ایستگاهای زائد و ایجاد سهولت و کوتاهی در مراحل انجام کار.