مدیران کل پیشین

دکتر محمدمهدی نصیری خونساری

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشکدگان فنی

 

احسان چیت ساز

دکتر احسان چیت ساز

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی

 

 

دکتر رضوان حکیم‌زاده

عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

دکتر ناهید پوررستمی

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان