مدیرکل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی

‌‌‌‌‌‌‌

دکتر حمیدرضا یزدانی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی

رزومه و سوابق