تماس با ما

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

عنوان

نام

۶۶۴۰۰۰۲۱

۲۹۶۵

 مدیر کل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی

دکتر حمیدرضا یزدانی

۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر ۶۶۹۵۳۹۲۵

۲۹۶۵

مسئول دفتر اداره کل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی

افسانه جاویدزاده

 

۲۸۰۷

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و بهبود فرآیندها

مریم ابراهیمی

 

۳۶۷۴

معاون تشکیلات و توسعه سرمایه انسانی

نیره کاظمی

 

۳۳۱۱

رئیس اداره آمار و پردازش اطلاعات

حسن پایروند

 

3355

کارشناس مسئول مطالعات راهبردی

بهراد رضوی

 

۳۸۵۴

رئیس اداره بهبود روش‌ها

لیلا مؤمنی

 

2283

رئیس اداره تشکیلات

شیرین رجبی

 

2765

رئیس اداره توسعه منابع انسانی

محمد میرزایی

 

2919

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نیازسنجی آموزش ضمن خدمت

زهره نایبی 

 

3673

کارشناس مسئول تحول سازمانی

بابک نجفی