تماس با ما

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

عنوان

نام

۶۶۴۰۰۰۲۱

۲۹۶۵

 مدیر کل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی

دکتر حمیدرضا یزدانی

۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر ۶۶۹۵۳۹۲۵

۲۹۶۵

مسئول دفتر اداره کل برنامه‌ریزی و معماری سازمانی

افسانه جاویدزاده

 

۲۸۰۷

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و بهبود فرآیندها

مریم ابراهیمی

66498871

 

معاون تشکیلات و توسعه سرمایه انسانی

نیره کاظمی

 

۳۳۱۱

رئیس اداره آمار و پردازش اطلاعات

حسن پایروند

 

3355

کارشناس مسئول مطالعات راهبردی

بهراد رضوی

 

۳۸۵۴

رئیس اداره بهبود روش‌ها

لیلا مؤمنی

 

3674

رئیس اداره تشکیلات

شیرین رجبی

 

2765

رئیس اداره توسعه منابع انسانی

محمد میرزایی

 

2919

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نیازسنجی آموزش ضمن خدمت

زهره نایبی 

 

3890

کارشناس برنامه ریزی

علیرضا مرادی

 

3881

کارشناس بهبود روشها

مظاهر محمدیان

 

2919

کارشناس توسعه منابع انسانی

لیلا ابراهمیان

 

3892

کارشناس تشکیلات

مهدی کیان