معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و بهبود فرایندها

وظایف معاونت امور برنامه ریزی راهبردی

 • تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی دانشگاه
 • تهیه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی
 • تهیه برنامه اقدام بر اساس برنامه راهبردی
 • استخراج تعاریف عینی اقلام آماری و یکپارچه نمودن شیوه سنجش
 • شناسایی تنگناها و مشکلات آماری در سطح دانشگاه و تعیین روش‌های رفع آن
 • نظارت و کنترل بر فرآیندهای جمع آوری آمار و اطلاعات
 • تهیه خلاصه وضعیت دانشگاه برای هیأت امنای دانشگاه
 • تهیه آمار جمعیت دانشجویی برای مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه
 • پیگیری رفع مشکلات سامانه HES از طریق کارگروه مربوطه
 • پایش و ارزیابی آمار و اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه
 • پاسخگویی به مکاتبات آماری مربوط به درخواست آمار و اطلاعات از طرف واحدهای درون و بیرون دانشگاه