تشکیلات

سازماندهی ساختار اداری دانشگاه تهران و تدوین نمودار سازمانی کلی و جزئی دانشگاه و واحدهای مربوطه و همچنین تشکیلات تفصیلی از طریق این قسمت پس از بررسی و بحث در جلسات مختلف به فراخور در سطح هیأت اجرایی، هیأت رئیسه، هیأت امنا دانشگاه، نتیجه گیری شده و سپس تدوین و اجرا می‌شود.


در راستای انجام وظایف فوق، اقدامات به شرح زیر پیگیری و انجام می‌شود

 

  • تهیه، تدوین اطلاعات جامع تشکیلات دانشگاه و به روز نگهداشتن آن
  • تهیه و تدوین گزاراشات لازم و توجیهات قانونی برای تغییر عناوین پستها، ادغام و یا تفکیک واحدهای سازمانی، انتقال پستها و اصلاح نمودار بر اساس درخواست واحدها و انجام بررسی‌های لازم
  • مطالعه و بررسی مستمر پیرامون طرح‌های طبقه بندی مشاغل، نظامات اداری و روش‌های مناسب اجرایی نمودن آنها
  • استقرار اطلاعات جامع تشکیلات دانشگاه در سامانه‌های مربوطه و تلاش برای به روز نگهداشتن آن.