معاونت تشکیلات و توسعه منابع انسانی

حوزه معاونت تشکیلات در جهت نیل به اهداف دانشگاه اقدامات زیر را در دستور کار دارد: 

 • اصلاح ساختار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه بر اساس برنامه‌های توسعه کشور و درجه‌ات تحقق اهداف بین‌المللی سازی، نوآوری و حرکت به‌سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین.
 • چابک سازی و افزایش اثربخشی و کار آیی در سازمان با شناسایی، مستندسازی و بهبود مستمر فرآیندها و روش‌های انجام کار در جهت تحقق هدف نوآوری و حرکت به‌سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین.
 • استقرار نظام شایسته‌سالاری در جذب کارکنان و انتصاب نای دانشگاه (توجه به تخصص و توانمندی نای فردی و اجتماعی کارکنان).
 • توانمندسازی کارکنان و استقرار نظام انگیزشی جهت افزایش مهارت‌ها و توانمندی نای کارکنان برای انجام بهینه وظایف شغلی در جهت نیل به اهداف نوآوری و حرکت به‌سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین، بین‌المللی سازی و اخلاق‌مداری.
 • آمایش رشته‌ها و گروه نای تحصیلی دانشگاه در جهت افزایش کیفیت دوره نای آموزشی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در جهان و در راستای اهداف بین‌المللی سازی، نوآوری و حرکت به‌سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین.
 • شفاف‌سازی امور و افزایش آگاهی کارکنان از طریق جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه امور اداری و منابع انسانی؛ تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و بهبود فرآیندها برای تحقق هدف ارتقای اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی.
 • ترویج اخلاق‌مداری برای تحقق هدف ارتقای اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی.
 • توسعه واحدهای نو شکوفا یا ایجاد واحدهای جدید در دانشگاه حسب نیاز.
 • الف. بخش تشکیلات و بهبود روش‌ها:
 • تهیه شاخص‌های نیروی انسانی موردنیاز بخش‌های مختلف دانشگاه برای برآورد میزان کارمند و پست موردنیاز (در جهت نیل به هدف اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه)
 • شناسایی و بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه و به سامانه سپاری اموری مانند برگه‌های کمیته طبقه‌بندی مشاغل، فرم شغل و شاغل و فرم ارتقا رتبه شغلی و …، در جهت نیل به هدف چابک سازی و افزایش اثربخشی و کار آیی.
 • تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه در جهت اصلاح ساختار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه.
 • تدوین شرح وظایف پست‌های دانشگاه در جهت نیل به هدف چابک سازی و افزایش اثربخشی و کار آیی.
 • ساماندهی پست‌های بلا تصدی و به‌روزآوری بانک پست‌های دانشگاه برای هدف توسعه واحدهای نو شکوفا یا ایجاد واحدهای جدید در دانشگاه حسب نیاز.
 • پایش اکانت‌ها و سطوح دسترسی و حق امضاهای ایجادشده در خودکارسازی اداری دانشگاه برای نیل به هدف چابک سازی و افزایش اثربخشی و کار آیی در سازمان.
 • جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه امور اداری و منابع انسانی؛ تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و بهبود فرآیندها جهت شفاف‌سازی امور و افزایش آگاهی کارکنان برای تحقق هدف چابک سازی و افزایش اثربخشی و کار آیی در سازمان و ترویج اخلاق‌مداری.
 • ب بخش طبقه‌بندی مشاغل:
 • تدوین نظام جامع مدیریت دانشگاه در جهت استقرار نظام نای شایسته‌سالاری و انگیزشی و ترویج اخلاق‌مداری.
 • تدوین دستورالعمل جذب کارمند و امریه در دانشگاه تهران در جهت استقرار نظام شایسته‌سالاری.
 • ویرایش دستورالعمل نای ارتقا رتبه شغلی و کارمند نمونه و شایسته و تدوین دستورالعمل نای بهره‌وری، اعمال مدرک تحصیلی، مأموریت آموزشی و تبدیل وضعیت کارمندان در جهت توانمندسازی کارکنان و استقرار نظام شایسته‌سالاری و نظام انگیزشی و ترویج اخلاق‌مداری.
 • استقرار سازوکارهای مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت فکری کارکنان دانشگاه و پرورش این ظرفیت تا (برگزاری جلسات تفکر و مباحثه در راستای انجام وظایف شغلی و آموزش استفاده از منابع علمی و تخصصی بین‌المللی) در جهت توانمندسازی کارکنان و استقرار نظام انگیزشی و ترویج اخلاق‌مداری.
 • اصلاح عناوین رسته نای و رشته نای شغلی مصوب دانشگاه و شرایط احراز مربوطه جهت ساماندهی و هدایت کارکنان به تحصیل در رشته نای موردنیاز و متناسب با شغل و نیز تحقق اهداف توانمندسازی کارکنان و استقرار نظام انگیزشی و ترویج اخلاق‌مداری و اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه.
 • تهیه و تدوین بسته نای آموزشی در جهت تحقق اهداف توانمندسازی کارکنان و استقرار نظام انگیزشی و ترویج اخلاق‌مداری.
 • تهیه منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه تهران باهدف ترویج اخلاق‌مداری.