خلاصه آمار سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران (تاریخ استخراج: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵)

عنوان

زن

مرد

جمع

تعداد دانشجوی کارشناسی

۸۳۳۵

۸۰۱۲

۱۶۳۴۷

تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد

۷۶۹۵

۱۰۴۴۰

۱۸۱۳۵

تعداد دانشجوی دکترای عمومی

۱۶۲

۱۳۴

۲۹۶

تعداد دانشجوی دکترای تخصصی

۳۶۰۱

۵۶۱۳

۹۲۱۴

جمع تعداد دانشجو

۱۹۷۹۳

۲۴۱۹۹

۴۳۹۹۲

تعداد دانشجوی غیرایرانی کارشناسی

۷۳

۱۰۹

۱۸۲

تعداد دانشجوی غیرایرانی کارشناسی ارشد

۸۲

۱۶۹

۲۵۱

تعداد دانشجوی غیرایرانی دکترای تخصصی

۸۴

۲۲۷

۳۱۱

جمع تعداد دانشجوی غیرایرانی

۲۳۹

۵۰۵

۷۴۴

تعداد دانش آموخته کارشناسی

۱۷۰۳

۱۵۸۲

۳۲۸۵

تعداد دانش آموخته کارشناسی ارشد

۲۶۵۶

۳۲۴۴

۵۹۰۰

تعداد دانش آموخته دکترای عمومی

۲۶

۲۲

۴۸

تعداد دانش آموخته دکترای تخصصی

۴۳۵

۸۱۹

۱۲۵۴

جمع تعداد دانش آموختگان

۴۸۲۰

۵۶۶۷

۱۰۴۸۷

تعداد اعضای هیأت علمی مربی

۷

۲۷

۳۴

تعداد اعضای هیأت علمی استادیار

۲۱۴

۶۹۳

۹۰۷

تعداد اعضای هیأت علمی دانشیار

۸۶

۵۹۵

۶۸۱

تعداد اعضای هیأت علمی استاد

۲۸

۴۴۴

۴۷۲

جمع تعداد اعضای هیأت علمی

۳۳۵

۱۷۵۹

۲۰۹۴

تعداد اعضای غیر هیات علمی

۱۴۱۳

۲۴۹۲

۳۹۰۵