معرفی و وظایف

اهم وظایف و مأموریت‌ها
• برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدت فعالیت‌های دانشگاه
• انجام مطالعات راهبردی و ارائه راهکارهای توسعه آتی دانشگاه
• استخراج آمار و اطلاعات و پایش شاخص‌های عملکرد عمومی و برنامه‌ای دانشگاه
• تهیه آئین نامه‌ها، دستور العمل ها و شیوه نامه‌های اجرایی و استاندارد سازی آنها
• احصاء و بهبود فرآیندهای اداری دانشگاه
• طراحی و تدوین تشکیلات مبتنی بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پیاده سازی آن
• برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
• برنامه ریزی نظام جانشین پروری دانشگاه
• کنترل هرم نیروی انسانی دانشگاه


ساختار سازمانی