معاون طرح و برنامه

‌‌‌‌‌‌‌

دکتر علی مقاری

مرتبه علمی: استاد

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی پردیس علوم

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی شیمی دانشگاه تهران -۱۳۶۲
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه تربیت مدرس- ۱۳۶۶
 • دکتری شیمی فیزیک دانشگاه شیراز -۱۳۶۹

فعالیت‌های اجرایی‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌

 • معاون گروه شیمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۰/۱۲/۰۴، ۱۳۷۱/۱۱/۰۱، ایران، تهران
 • شورای بورس وزارت علوم، ۱۳۷۱/۰۲/۲۳، ۱۳۷۴/۰۲/۲۳، ایران، تهران
 • عضو ستاد تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، ۱۳۷۱/۰۲/۲۹، ۱۳۷۴/۰۲/۲۹، ایران، تهران
 • معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۱/۰۸/۲۰، ۱۳۷۲/۱۰/۱۰، ایران، تهران
 • رئیس دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۳/۰۴/۲۷، ۱۳۸۱/۰۲/۰۸، ایران، تهران
 • معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران، ۱۳۸۱/۰۲/۰۸، ۱۳۸۷/۰۵/۲۳، ایران، تهران
 • مجری طرح دوره‌های آموزش کارآفرینی، ۱۳۸۱/۰۳/۱۳، ۱۳۸۲/۰۳/۱۳، ایران، تهران
 • شورای راهبردی آموزش‌های مجازی، ۱۳۸۱/۰۴/۱۰، ۱۳۸۳/۰۴/۱۰، ایران، تهران
 • عضو شورای ارزیابی آموزش عالی کشور، ۱۳۸۱/۰۷/۲۷، ۱۳۸۳/۰۷/۲۷، ایران، تهران
 • کمیته تحول اداری دانشگاه تهران، ۱۳۸۱/۱۰/۲۱، ۱۳۸۲/۱۰/۲۱، ایران، تهران
 • عضو هیأت ممیز طرح ارتقای شغلی کارشناسان، ۱۳۸۲/۰۶/۰۵، ۱۳۸۵/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • ستاد رفاهی دانشگاه، ۱۳۸۶/۰۴/۰۹، ۱۳۸۷/۰۴/۰۹، ایران، تهران
 • رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه دانشگاه، ۱۳۸۷/۰۶/۱۸، ۱۳۸۹/۰۴/۱۰، ایران، تهران
 • کمیته شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، ۱۳۸۷/۱۰/۲۵، ۱۳۸۹/۱۰/۲۵، ایران، تهران
 • هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۳/۰۲/۱۰، ۱۳۹۵/۰۲/۱۰، ایران، تهران
 • رئیس گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی، ۱۳۹۳/۰۲/۱۷، ۱۳۹۵/۰۲/۱۷، ایران، تهران
 • رئیس دانشکده شیمی، ۱۳۹۳/۰۶/۱۸، ۱۳۹۶/۰۶/۱۸، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه، ۱۳۹۴/۰۱/۲۶، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۲/۰۵، ایران، تهران
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱، ایران، تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده کارآفرینی، ۱۳۹۶/۰۸/۲۷، ۱۳۹۹/۰۸/۲۶، ایران، تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده زیست فناوری پردیس علوم، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲، ایران، تهران
 • سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، ایران، تهران
 • معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره‌بردار اموال و املاک محدوده شهر دانش، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران، ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، ایران، تهران
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران، ۱۳۹۸/۰۲/۱۶، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه، ۱۳۹۸/۰۲/۳۰، ایران، تهران
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶، ایران، تهران ‌‌‌‌‌‌‌