معاونین پیشین

معاونین پیشین برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

آقای دکتر جعفر عبادی
آقای دکتر حمیدرضا ابریشمی

آقای دکتر مهدی قندی

آقای دکتر حسن صالحی فتح آبادی

آقای دکتر علی مقاری

آقای دکتر سعیدرضا عاملی
آقای دکتر محمدجعفر صدیق