معرفی اداره کل بودجه و اعتبارات

‌‌‌‌‌‌‌اداره کل بودجه با استفاده از نیروی کارآمد بر اساس تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و سیاست‌گذاری جامع، تجزیه و تحلیل منابع مالی و تخصیص منابع و درآمدها، فرآیند بودجه‌ریزی جامع را فراهم می‌کند.
این دفتر به عنوان یک واحد تحلیلی در دانشگاه تهران بر اساس اطلاعات به موقع، دقیق و کامل و خدمات تجزیه و تحلیل منابع و درآمدها براین باور است با همکاری جدی با سایر دانشکده‌ها و واحدها در هدایت و توسعه منابع استراتژیک و تخصیص آن، استفاده از مدل‌ها و طرح‌های جدید و حمایت از تصمیم گیری‌های پویا راه تعالی دانشگاه تهران را در پیش گیرد.

 

اهم وظایف و مأموریت‌ها
• برنامه ریزی مالی دانشگاه
• تهیه و تدوین موافقت نامه‌های عمرانی
• تدوین و نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی
• تخصیص اعتبارات واحدهای دانشگاه اعم از عمومی، اختصاصی، تعمیر و تجهیز و کنترل عملکردهای مالی

 

که شامل تهیه مستندات و انجام فرآیندهای زیر می‌باشد:

۱. ابلاغ بودجه عمومی و اختصاصی و عمرانی دانشگاه تهران و ردیف‌های تابعه
۲. ابلاغ تخصیص اعتبارات جاری- اختصاصی- تملک دارایی سرمایه‌ای- متفرقه-سایر منابع
۳. کمیته تخصیص اعتبارات دانشگاه
۴. مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای-احداثی
۵. مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای-تعمیر و تجهیز
۶. بودجه تفضیلی
۷. تهیه و تدوین لایحه بودجه سنواتی دانشگاه تهران
۸. گزارش کسری اعتبارات و بدهی دانشگاه
۹. تکمیل اطلاعات و فرم‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه
۱۰. اخذ مجوز برای پروژه‌های جدید عمرانی
۱۱. تدوین سیاست‌های کلان بودجه
۱۲. ارائه گزارش عملکرد به نهادهای نظارتی
۱۳. کمیته تأمین مالی پروژه‌های دانشگاه
۱۴. سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ملی
۱۵. دبیر بودجه دانشگاه‌های مناطق یک کشور
۱۶. پاداش پایان خدمت بازنشستگان

‌‌‌‌‌

ساختار سازمانی