معرفی همکاران بودجه

 مدیر کل دفتر بودجه و اعتبارات مالی، مالک شمسی جامخانه
تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۹۴۰ پست الکترونیکی: malek_shamsi@ut.ac.ir
فکس: ۶۶۹۵۸۸۰۷

 رئیس اداره بودجه ردیف‌های اصلی، مینا حیدری
تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۹۰۵ پست الکترونیکی: heidari_mina@ut.ac.ir

 رئیس اداره بودجه ردیف‌های فرعی، فاطمه قربانی
تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۹۸۷ پست الکترونیکی: faghorbani@ut.ac.ir

 کارشناس بودجه، حسین ثابت زاده
تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۶۶۷ پست الکترونیکی: sabetzadeh@alumni.ut.ac.ir

 کارشناس بودجه، پدرام رضایی
تلفن تماس ۶۱۱۱۳۸۱۰ پست الکترونیکی: pedramrezaeei@gmail.com